Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Czarnkowie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Czarnkowie
ul. Kościuszki 88 (II piętro)
64-700 Czarnków

NIP 763 187 18 31 REGON 570800874

Godziny pracy
poniedziałek    7:30 - 18:00
wtorek              7:30 - 15:30
środa                7:30 - 15:30
czwartek          7:30 - 15:30
piątek               7:30 - 15:30

Adresy kontaktowe

· korespondencja: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie, ul. Kościuszki 88, 64-700 Czarnków

· ePUAP: /PinbCzarnkow/SkrytkaESP

· e-mail: sekretariat@pinbczarnkow.pl

Numery telefonów

· sekretariat: 67 349 30 55

· rozpoczęcia i zakończenia budowy:   67 255  85 76

· prowadzenie postępowań administracyjnych: 67 255 85 75, 67 349 30 54

· Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie: 67 349 30 56

· zgłoszenia katastrofy budowlanej - nr alarmowy: 602 432 790, 602 533 628

· telefaks 67 255 8 575

Jak skutecznie złożyć podanie (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia)?

1. Na adres do korespondencji.

2. Na adres ePUAP; /PinbCzarnkow/SkrytkaESP

3. Napisać pismo i wysłać je za pośrednictwem telefaksu na numer telefaksu.

4. Umówić się, przyjść do PINB w godzinach urzędowania i spotkać się z pracownikiem, który spisze stosowny protokół z tego spotkania.

Przesłane podanie do PINB na adres e-mail nie zostanie rozpoznane – sprawie nie zostanie nadany bieg,  sprawa pozostanie bez odpowiedzi.

Ważne !

Podania muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem osoby występującej (można także podać nazwę firmy) oraz zawierać adres do korespondencji. W przypadku braków formalnych zostaniesz wezwany do ich uzupełnienia.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r. poz. 2000 ze zm.). Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie (bezpośrednio w siedzibie tut. organu nadzoru budowlanego lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe) lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych (za pośrednictwem e-PUAP). Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione w formie e-mail pozostawia się bez rozpoznania.

Wyjątek !

Wyjątek stanowią skargi i wnioski z Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego, wnioski o udzielenie informacji publicznej nieprzetworzonej   oraz petycje. W tych sprawach korespondencje może kierować do PINB również pocztą e-mail.  


R O D O
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), informujemy. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie.
W sprawach związanych z danymi osobowymi, można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iod@pinbczarnkow.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do celów związanych z realizacją usług i zadań wynikających z naszej działalności, przez okres ich realizacji, zgodnie z ustawami: Prawo budowlane, O postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeks postępowania administracyjnego rachunkowości oraz po ich zakończeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom wspomagającym nas w informatycznym przetwarzaniu danych, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.
W zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa, posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usług, konsekwencją niepodania tych danych będzie odstąpienie od realizacji usług.
Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym profilowania.