Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Czarnkowie


Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie

Komunikat Krajowej Izby Kominiarzy
z dnia 2 sierpnia 2023 r.
o uruchomieniu systemu teleinformatycznego,
dotyczącego kontroli przewodów kominowych oraz cyfrowych protokołów pokontrolnychKomunikat Powiatowego Inspektora Budowlanego w Czarnkowie
z dnia 11 stycznia 2022 r.
do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Informacja
7 stycznia 2022 dniem wolnym od pracy w PINB w Czarnkowie

Informacja
24 grudnia 2021 dniem wolnym od pracy w PINB w Czarnkowie


 Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie
z dnia 19 października 2021 r.
 do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2021/2022

KOMUNIKAT Z DNIA 25.05.2020 r.
DOTYCZĄCY ORGANIZACJI PRACY
W POWIATOWYM INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO W CZARNKOWIE
w związku z zagrożeniem zakażenia SARS-CoV-2 „ koronawirusa”

Na podstawie §12 ust. 2 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r.

w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878 i 904), Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie wprowadza od dnia 25 maja 2020 r.do odwołania, ograniczenia w funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie

w zakresie obsługi bezpośredniej klienta:

1) składanie wniosków i pism: przyjmowanie dokumentacji odbywa się na stanowisku w holu inspektoratu, przez wyznaczonego pracownika inspektoratu,po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 67 349 30 55,

2) udostępnianie dokumentacji i udzielanie informacji dotyczącej prowadzonych postępowań odbywa się na stanowisku w sali konferencyjnej I piętro budynku pokój nr 23, przez wyznaczonego pracownika Inspektoratu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. kontrole i orzecznictwo – 67 255 85 75, odbiór budynków – 67 255 85 76.

3) przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków: odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,pod nr 67 349 30 56 lub tel. kom.: 602 533 628.

Ponadto, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie nadal rekomenduje składanie dokumentacji poprzez operatora pocztowego i za pomocą platformy ePUAP.

Osoby znajdujące się w budynku urzędu w trakcie wizyty zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk po wejściu do holu inspektoratu lub sali konferencyjnej (dozownik automatyczny dostarczy pracownik) oraz zachowania dystansu 2 m od innych osób.

Zbigniew Karpiuk
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE NR 2/2020
z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie organizacji pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego


Na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 433) oraz art. 25 ust. 4 pkt 2 w zw. z art. 25 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1559), zarządzam co następuje:
§1
Mając na względzie wprowadzenie od dnia 14 marca 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników urzędu, wprowadza się zmianę organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie (dalej jako PINB).
§2
1. Podstawą formalną obsługi klientów w PINB jest kontakt telefoniczny, mailowy lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej,
2. Zalecam aby wszelkie sprawy w PINB załatwiać za pośrednictwem : - poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie, - elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP
3. Wykaz numerów telefonów do kontaktów i adresów skrzynki elektronicznej stanowi załącznik do zarządzenia.
§3
1. W lokalu PINB mogą przebywać tylko pracownicy PINB,
2. W sprawach wymagających osobistej wizyty w urzędzie jej załatwienie będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu terminu i miejsca wizyty. Decyzja czy sprawa wymaga osobistej wizyty w urzędzie podejmuje PINB lub inna upoważniona osoba, przy czym decyzja ma charakter ostateczny.
3. Apeluję o odłożenie wizyty osobistej w PINB do czasu zniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.
§4
Przyjmowania i załatwianie skarg i wniosków przez PINB odbywa się wyłącznie pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub środkami komunikacji elektronicznej.
§5
Zobowiązuje wszystkich pracowników do bezwzględnego stosowania zapisów zarządzenia.
§6
Treść zarządzenia podaję do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie PINB oraz na stronie BIP Starostwa i pinbczarnkow.pl
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 r. i obowiązuje do odwołania.

Zbigniew Karpiuk
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W CZARNKOWIE
w sprawie funkcjonowania Urzędu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa"

Szanowni Państwo,
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.
Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć klientów Urzędu tzn.:
• ograniczamy możliwość umawiania się w siedzibie Urzędu,
• wizyta w siedzibie Urzędu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym, w przypadkach niecierpiących zwłoki,
• w sytuacjach, w których nie jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej). Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będę informował na bieżąco. 

Zbigniew Karpiuk
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie


Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie
z dnia 14 stycznia 2020 r.

Ze względu na trwający okres zimowy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie przypomina, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm., dalej: Prawo budowlane).

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie, w razie konieczności, odśnieżania dachu i elementów elewacji budynków.

Ponadto tutejszy organ nadzoru budowlanego przypomina o obowiązku poddawania obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania przez właściciela lub zarządcę kontrolom okresowym, o których mowa w art. 62 ust 1 ustawy Prawo budowlane, w tym także kontroli stanu technicznego instalacji gazowych zasilanych z butli gazowych lub z sieci gazowej oraz kontroli stanu technicznego przewodów kominowych.

Ustawa Prawo budowlane w rozdziale 6. – „Utrzymanie obiektów budowlanych” nakłada na właścicieli lub zarządców obowiązek przeprowadzania: 1. Kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu - nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska - dotyczy wszystkich obiektów budowlanych,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) - dotyczy wszystkich obiektów budowlanych.
2. Kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzaniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
3. Kontroli okresowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego.
4. Kontroli w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub siła natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, pożary lub powodzie itp. Zwraca się szczególną uwagę, że wyżej opisany system kontroli dotyczy wszystkich obiektów budowlanych.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Zbigniew Karpiuk

Czarnków, dnia 14 stycznia 2020 r.