Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Czarnkowie

 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie

do strony internetowej pinbczarnkow.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019.09.01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.21.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.03.14.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy, znajdujące się na stronie mogą nie posiadać napisów
  dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 21.09.2020.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 21.09.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz sprawdzenia narzędziem Tingtun Checker - strona jest zgodna z wymaganiami
na 99.59%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
  Wioletta Białoskórska-Dymek - Koordynator ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie
 • E-mail: sekretariat@pinbczarnkow.pl
 • Telefon: 67 349 30 55

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności  albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: (22) 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się
1. PINB zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione  z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.
2. PINB zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) i SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych).
3. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm).
4. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jego realizacji, z wyłączeniem sytuacji nagłych, w miarę możliwości, na załączonym wniosku – bezpośrednio w urzędzie, z użyciem poczty elektronicznej, faksu, ePUAP lub telefonicznie.
5. PINB udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

6. Sekretariat PINB wyposażony jest w pętlę indukcyjną do obsługi osób słabosłyszących.
7. Pomieszczenia w PINB posiadają tabliczki informacyjne w alfabecie Braille’a.


Dostępność architektoniczna

1. Wejście główne do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd).

2. Wejścia do toalet i same toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

3. Istnieje możliwość umówienia bezpośredniego spotkania z interesantem przed budynkiem lub na parterze.

Plan działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Plan działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2024

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

ETR - tekst łatwy do czytania


Czym się zajmujemy? - film w wersji z Polskim Języku Migowym


Połącz się z tłumaczem PJM - Polskiego Języka Migowego