Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Czarnkowie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie
ul. Kościuszki 88
64-700 Czarnków

tel.  67 349 30 55
NIP 763 187 18 31
REGON 570800874
 STATUS PRAWNY

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie (PINB) jest organem administracji zespolonej w powiecie, powołanym na podstawie art. 83 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego (tekst jednolity, Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie.

ORGANIZACJA
Organizację Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie.

TRYB DZIAŁANIA
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania urzędów administracji publicznej, w tym zakresie orzecznictwa administracyjnego – w trybie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego


 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) wykonuje zadania określone przepisami Prawa budowlanego, w szczególności do właściwości (art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego) powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jako organu pierwszej instancji należą zadania
i kompetencje, o których mowa w art.
37 ust. 3, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 59i, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.

Organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

Do zadań organów nadzoru budowlanego należy:
·
przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
·
wstrzymywanie robót budowlanych, wykonywanych bez pozwolenia na budowę lub niezgodnie z pozwoleniem lub przepisami,
·
nakładanie obowiązków zmierzających do legalizacji samowolnie wykonywanych budów i innych robót budowlanych, sprawdzanie wykonania tych obowiązków, zatwierdzanie projektu budowlanego zamiennego i udzielanie pozwolenia na wznowienie robót,
· 
wydawanie nakazów rozbiórki, w sytuacjach, gdy legalizacja nie jest możliwa,
· 
wydawanie pozwoleń na użytkowanie i przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania wybudowanych obiektów,
·
nakładanie kar za niezgodne z pozwoleniem wykonanie robót budowlanych,
·
nakładanie kar za użytkowanie obiektu bez pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy,
·
nadzorowanie wykonywania okresowych i nadzwyczajnych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,
·
wydawanie nakazów usunięcia stwierdzonych w obiekcie budowlanym nieprawidłowości,
·
wydawanie nakazów rozbiórki obiektu nieużytkowanego lub niewykończonego i nienadającego się do odbudowy, remontu lub wykończenia,
·
wydawanie nakazów opróżnienia budynku grożącego bezpośrednio zawaleniem,
·
sprawdzanie wykonania obowiązku niezwłocznego usunięcia istniejącego w obiekcie budowlanym zagrożenia,
·
przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych, wyjaśnianie ich przyczyn i prowadzenie postępowań w tych sprawach,
·
prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.